Search
Close this search box.

Διδακτορικές Σπουδές

Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 651/Β/28-02-2019), και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). 

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Δ.Σ. είναι τόσο η βασική έρευνα όσο και οι εφαρμογές της στην Αγωγή και Φροντίδα Βρεφών και Νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών. Η ηλικία αυτή είναι η πιο κρίσιμη διότι θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική εξέλιξη του παιδιού. Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα, πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης.

Διδακτορικοί Τίτλοι 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) οδηγεί στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Π.Δ.Σ.

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία δύναται να προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Για το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος μηνός Φεβρουαρίου και για το εαρινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος μηνός Ιουνίου. Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν εισηγηθεί, καθορίζονται στην προκήρυξη. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του τμήματος. Επιπλέον το τμήμα μπορεί να δεχθεί και ενδιάμεσα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου αίτηση ενδιαφέροντος μετά από εισήγηση μέλους Δ.Ε.Π. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 

 1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε συναφείς επιστημονικές περιοχές. 
 2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του υπευθύνου του Π.Μ.Σ για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.  
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος Α.Ε.Ι., μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 38 του ν. 4485/2017). Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν πτυχιούχους υπερτετραετούς φοίτησης.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνικά ή αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
 • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών. 
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής). 
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών. 
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά ή πιστοποιείται από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Τμήμα. 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών Α.Ε.Ι. 
 • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν). 
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές. 
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του. 

Χρονική Διάρκεια

Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι και πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα /δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, σχετικά με τις παροχές πρόσβασης, δανεισμού, και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού, και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται των παροχών της φοιτητικής μέριμνας και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής μεριμνούν ο Επιβλέπων Καθηγητής και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται: 

 • να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με αίτηση ανανέωσης εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα το μήνα Οκτώβριο. Αν ο υποψήφιος δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα έτη διαγράφεται 
 • Να υποβάλει εγγράφως μία φορά κάθε έτος αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά τη λήψη του αναλυτικού υπομνήματος από τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλει προς το Τμήμα την ετήσια έκθεση προόδου του υποψηφίου. Τόσο το αναλυτικό υπόμνημα του υποψηφίου όσο και η ετήσια έκθεση προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.
 • να έχει φυσική παρουσία στο Τμήμα, όταν αυτό απαιτείται, 
 • να τηρεί τους κανόνες ηθικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Έρευνα σε ανήλικους προϋποθέτει σχετική άδεια και συγκατάθεση γονέων,  
 • να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις του σε συνέδρια το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν τηρεί κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα έγγραφης υπόμνησης συμμόρφωσης στην οποία θα πρέπει ο υποψήφιος να ανταποκριθεί θετικά εντός ενός εξαμήνου. 
  Εφόσον ο υποψήφιος εξακολουθεί να αγνοεί τις υποχρεώσεις του, μετά από νέα εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η Συνέλευση δύναται να τον διαγράψει από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμελλητί στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και στον υποψήφιο διδάκτορα.  

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Υποψηφίου Διδάκτορα  

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα χρονικά αυτά όρια αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.