Αναστασίου Σοφία

Αναστασίου Σοφία

Αναπληρωτής Καθηγητής
Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Email:

Ιστοσελίδα:

Academia:

Fax:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

Τομέας:

didaskontes-tomeas1

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σπουδές:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας: